Подписка на антивирусы и другое ПО

Рус Қаз

Жазылу антивирусы және сырттың ПО

Рус Қаз
Бастысы Утилиттер

PC Win Booster

Қосу үшін 350 тенге ішінде месяц →
Мен шарттарды қабылдаймын
оферта  шарттары;

Windows жўмысын шапшаѕ етіѕіз!

PC Win Booster Ќатты дискіні жїйе мен тїрлі ќосымшалар жўмысымен жасалатын ќажетсіз файлдардан тазартуєа, жїйе ќателерін тїзетуге, заќымдалєан ќосымшаларды ќайтадан дўрыс орнатуєа, интернет браузерлері їшін ќажет емес кеѕейтулерді жоюєа, Windows жўмысын оѕтайландыруєа, ќажеттілігіне ќарай дискіні ќайта фрагменттеуге, руткиттерді іздеуге жјне жоюєа, кґптеген т.б. мїмкіндік береді.

Бастапќыда Windows жїйесі ќосымшалардыѕ орташа параметрлерімен жўмысќа арналып теѕшелген.Максималды шапшаѕдыќќа ўмтылу тўраќты жўмыс істемеу жјне жїйе ќателерініѕ орны алу тјуекелі болып табылады.PC Win Booster жўмысын шапшаѕдыќ жјне тўраќтылыќ ќатынасыныѕ оѕтайлы ара-ќатынасы криетрийі бойынша Windows теѕшеулерін динамикалы басќару жолымен жасалады.

Ґкінішке орай, анитивирус зиянды объектілерді дер кезінде аныќтай алмау жаєдайлары жиі кездеседі, бўл компьютерді заќымдауєа алып келеді. PC Win Booster ќатерлі объектілерді орнатылєан антивируспен ќайшылыќсыз табуєа жјне кепілді тїрде залалсыздандыруєа мїмкіндік береді (руткиттер).

Windows жїйе тізілімі - компьютердіѕ тўраќтылыєы мен ґнімділігініѕ басты факторы. Баєдарламалардыѕ инсталляциясы жјне деинсталляциясынан кейін ќалєан ќате жазбаларды, сондай-аќ вирустыќ белсенділік іздерін сканерлеу жјне жою 17 тїрлі санаттары бойынша жїрігізледі, олар Ќосымшалар жолы, деинсталляциялар жазбалары, жалпы DLL, COM/ActiveX, Windows баєдарламалары жјне т.б.

Кґптеген ативирустыќ баєдарламалар вирусты жойєанмен, іркілістер мен жїйелік ќателер шыєара отырып,Windows ќўрамдастары арасында байланыстарды бўзатын салдарды жоймайды. Арнайы опция PC Win Booster бўл ќателерді Windows ќўрамдастары арасында байланыстарды ќалпына келтіру арќылыжґндеуге мїмкіндік береді.

Ќарапайым јрі ыѕєайлы интерфейс кез келген пайдаланушыєа тінтуірді екі рет басып, берілген режімде PC Win Booster жўмысын іске ќосуєа мїмкіндік береді!

Баєдарлама интерфейсін ўсынылєан рјсімдеу нўсќалараныѕ (скриндер) ішінен 11 ќонымдысын таѕдай отырып ґзгертуге болады!

Операциялыќ жїйе їшін баєдарламаныѕ максималды ќауіпсіздігі Windows жїйелік ќалпына келтіру нїктелері мен тізілімініѕ резервтік кґшірмелерін жасаумен ќамтамасыз етіледі.

Автоматты сканерлеу пайдаланушыєа тексеру мен оѕтайландыру уаќыты мен санатын таѕдауєа мїмкіндік береді, ал PC Win Booster берілген орнатуларды ґзі орындайды.

PC Win Booster басќа баєдарламалардыѕ жўмысына јсер етпейді( сіздіѕ компьютерде орнатылєан офистік, графикалыќ, антивирустыќ жјне басќа баєдарламалыќ жасаќтамалар).

PC Win Booster ќолдау ќызметі

Сайт: www.soft4boost.com
E-mail: support@soft4boost.com

Жазылыммен мәселе туындады ма?

Біздің техникалық қолдау қызметіменбайланысыңыз

Қосу үшін 350 тенге ішінде месяц →
Мен шарттарды қабылдаймын
оферта  шарттары;

Барлық өнімдер

Экранның суреті